XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ CATARINA CHÂU NƯƠNG. GIÁO DÂN GIÁO HỌ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO GX THIÊN ÂN