XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ CECILIA ĐÀN THỊ CHỮ. GIÁO DÂN GIÁO HỌ THÁNH MARTINO GX THIÊN ÂN.