XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ CỤ MARIA NGUYỄN THỊ MINH LAN. GIÁO DÂN GIÁO HỌ THÁNH MARTINO GX THIÊN ÂN