XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ MARIA BÙI THỊ THU. GIÁO DÂN GIÁO HỌ THIÊN THẦN MICAE GX THIÊN ÂN