XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ MARIA NGÔ THỊ MAI. GIÁO DÂN GIÁO HỌ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO GX THIÊN ÂN.