XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ MARIA NGUYỄN THỊ LAN, GIÁO DÂN GIÁO HỌ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO GX THIÊN ÂN