XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ MARIA TRỊNH THỊ NGỌC ĐEN. GIÁO DÂN GIÁO HỌ ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU GX THIÊN ÂN.