XIN HIỆP Ý CẦU NGUYÊN CHO LINH HỒN ÔNG AUGUSTINO LÊ VĂN THIỆN. GIÁO DÂN GIÁO HỌ MÔNG TRIÊU GX THIÊN ÂN