XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG ĐAMINH NGUYỄN HỮU THÁI. GIÁO DÂN GIÁO HỌ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM GX THIÊN ÂN.