XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG MATTHIA LÊ VĂN THANH. GIÁO DÂN GIÁO HỌ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO GX THIÊN ÂN