XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG MICAE HUỲNH VĂN CHÂU. GIÁO DÂN GIÁO HỌ THÁNH PHERO GX THIÊN ÂN