XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG PHERO TRẦN ĐÌNH QUYẾT. GIÁO DÂN GIÁO HỌ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO GX THIÊN ÂN