XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG PHERO TRẦN NGỌC PHAN, GIÁO DÂN GIÁO HỌ THIÊN THẦN MICAE, GX THIÊN ÂN