XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG VINCETE NGUYỄN VĂN HỒNG. GIÁO DÂN GIÁO HỌ THÁNH PHERO GX THIÊN ÂN