GIÁO XỨ THIÊN ÂN: THỨ HAI TUẦN THÁNH

  Cộng đoàn Giáo Xứ Thiên Ân phụng vụ thứ hai Tuần Thánh. Bắt đầu giờ kinh trước thánh lễ chiều với phần các chức vị ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su, 15 năm sẽ chia cho 3 ngày, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thứ hai Tuần Thánh ngắm 5 phần đầu của 15 ngắm, Sau khi xong 5 ngắm là phụng vụ thánh lễ thứ hai Tuần Thánh.

Bắt đầu thánh lễ sau ngắm thứ năm kết thúc.

Cây Viết Chì Nhỏ