BAN THƯỜNG VỤ HĐMV GX THIÊN ÂN HỌP BÀN GIAO

Hôm nay lễ Chúa Kito Vua vũ trụ là Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ 2019.
Vào lúc 10 giờ Ban Thường Vụ HD9MV GX Thiên Ân cũ sẽ bàn giao cho BTV mới nhiệm kỳ 2020-2024.