Chúa Nhật II Thường Niên Năm A

Chúa Nhật II Thường Niên Năm A
Chúa Kitô Đấng Cứu Thế
Nhập Lễ
Ca Nhập Lễ CN 2 TN
Chúa Là Tình Yêu
Đáp Ca
Tv. 39: 2, 4ab, 7-8a, 8b-9, 10
Lạy Chúa! Này tôi đến để thực thi ý Chúa.
Tv. 39-Chúa Nhật 2 TN
Lạy Chúa Con Xin Đến
Này Con Xin Đến
Dâng Lễ

Lạy Cha Rất Thánh

Xin Dâng Đời Con
Hiệp Lễ
Ga. 1: 29-34
Cho Con Thấy Chúa
Chúa Và Con
Dấu Hiệu Nhận Ra Chúa
Tình Thương Nhiệm Mầu
Ngài Là Con Thiên Chúa
Ngài Là Thiên Chúa
Chiên Thiên Chúa
Tôi Đã Thấy Và Tôi Làm Chứng
Kết Lễ

Xin Hiệp Nhất Chúng Con