CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ MỪNG BỔN MẠNG


CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ MỪNG BỔN MẠNG GIÁO HỌ MARTINO VÀ CA ĐOÀN MARTINO GX THIÊN ÂN 03-11-2019