GIÁO XỨ THIÊN ÂN THÔNG BÁO: QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CA ĐOÀN THÁNH GIA

 Ngày 01 tháng 09 năm 2022 Cha Chánh Xứ Phero Đẵ ký quyết định thông báo thành lập Nhóm Ca Nhà Nguyện với tên thánh quan thầy THÁNH GIA. Lên Ca Đoàn Thánh Gia, nhằm phục vụ các thánh lễ tại nhà nguyện Cha Cố trước đây.