LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ. THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG BỔN MẠNG BAN THỪA TÁC VIÊN TRAO MÌNH THÁNH CHÚA GX THIÊN ÂN