Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Thánh Vịnh Đáp Ca. (Pdf.)

 

FILE PDF TÊN T VỊNH LỜI BÀI HÁT
Chúa Nhật 33A Thường Niên pdf Thánh vịnh 127 Lời bài hát + Mp3
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam pdf Thánh vịnh 125 Lời bài hát + Mp3
Lễ Kitô Vua – Năm A pdf Thánh vịnh 22 Lời bài hát + Mp3
THÁNH VINH ĐÁP CA – NĂM B
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Thánh vịnh 79 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Thánh vịnh 84 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Tin Mừng Lc. 1 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Thánh vịnh 88 Lời bài hát + Mp3
+ + +
Lễ Đêm Giáng Sinh Thánh vịnh 95 Lời bài hát + Mp3
Lễ Ngày Giáng Sinh Thánh vịnh 97 Lời bài hát + Mp3
Lễ Thánh Gia Thánh vịnh 104 Lời bài hát + Mp3
Lễ Hiển Linh Thánh vịnh 71 Lời bài hát + Mp3
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH    
Lễ Mẹ Thiên Chúa Thánh vịnh 66 Lời bài hát + Mp3
Cung điện Ngài khả ái Thánh vịnh 83 Lời bài hát
Dâng Chúa Vào Đền Thánh 02.02 Thánh vịnh 23 Lời bài hát + Mp4
Lễ Truyền Tin 25.03 (Tv. 39) Thánh vịnh 39 Lời bài hát + Mp3
Lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời (Tv. 131) Thánh vịnh 131 Lời bài hát + Mp3
Lễ Đức Mẹ Lên Trời Thánh vịnh 44 Lời bài hát + Mp3
Đức Mẹ Mân Côi Magnificat Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (08.12) Thánh vịnh 97 Lời bài hát + Mp3
Lễ Vọng Thánh Gioan Tiền Hô (Tv. 70) Thánh vịnh 70 Lời bài hát + Mp3
Lễ Thánh Phêrô Phaolô Thánh vịnh 33 Lời bài hát + Mp3
Lễ Các Thánh Nam Nữ (01.11) Thánh vịnh 23 Lời bài hát + Mp3
Lễ Các Đẳng Linh Hồn (02.11) Thánh vịnh 22 Lời bài hát + Mp3
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Thánh vịnh 125 Lời bài hát + Mp3
Lễ Tạ Ơn Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Lễ Giao Thừa Thánh vịnh 120 Lời bài hát + Mp3
Mùng Một Tết Thánh vịnh 8 Lời bài hát + Mp3
Mùng Hai Tết Thánh vịnh 127 Lời bài hát
Mùng Ba Tết Thánh vịnh 89 Lời bài hát
THÁNH VINH ĐÁP CA – NĂM B
MÙA VỌNG – NĂM B    
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Thánh vịnh 79 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Thánh vịnh 84 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Tin Mừng Lc. 1 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Thánh vịnh 88 Lời bài hát + Mp3
MÙA GIÁNG SINH – NĂM B    
Lễ Đêm Giáng Sinh Thánh vịnh 95 Lời bài hát + Mp3
Lễ Ngày Giáng Sinh Thánh vịnh 97 Lời bài hát + Mp3
Lễ Thánh Gia Thánh vịnh 104 Lời bài hát + Mp3
Lễ Hiển Linh Thánh vịnh 71 Lời bài hát + Mp3
MÙA CHAY – NĂM B    
Thứ Tư Lễ Tro Thánh vịnh 50 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Thánh vịnh 24 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Thánh vịnh 115 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Thánh vịnh 18B Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Thánh vịnh 136 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Thánh vịnh 50 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật Lễ Lá Thánh vịnh 21 Lời bài hát + Mp3
Thứ Năm Tuần Thánh Thánh vịnh 115 Lời bài hát + Mp3
Thứ Sáu Tuần Thánh Thánh vịnh 30 Lời bài hát + Mp3
Vọng Phục Sinh – Bài 1 Thánh vịnh 32 Lời bài hát + Mp3
MÙA PHỤC SINH – NĂM B + +
Chúa Nhật Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Thánh vịnh 4 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Thánh vịnh 21 Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Lễ Chúa Thăng Thiên Thánh vịnh 46 Lời bài hát
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Thánh vịnh 103 Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM B + +
Chúa Chịu Phép Rửa B Isaia 12 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 2B Thường Niên Thánh vịnh 39 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 3B Thường Niên Thánh vịnh 24 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 4B Thường Niên Thánh vịnh 94 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 5B Thường Niên Thánh vịnh 146 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 6B Thường Niên Thánh vịnh 31 Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Thánh vịnh 40 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 8B Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Thánh vịnh 80 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 10B Thường Niên Thánh vịnh 129 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 11B Thường Niên Thánh vịnh 91 Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Thánh vịnh 106 Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Thánh vịnh 122 Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Thánh vịnh 84 Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Thánh vịnh 77 Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Thánh vịnh 14 Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Thánh vịnh 114 Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Thánh vịnh 53 Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Thánh vịnh 18B Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Thánh vịnh 127 Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên Thánh vịnh 89 Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Thánh vịnh 125 Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 31B Thường Niên Thánh vịnh 17 Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 33B Thường Niên Thánh vịnh 15 Lời bài hát + Mp4
Lễ Kitô Vua B Thánh vịnh 92 Lời bài hát + Mp4
Lễ Chúa Ba Ngôi B Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa B Thánh vịnh 115 Lời bài hát + Mp3
Lễ Thánh Tâm B Isaia 12 Lời bài hát
THÁNH VỊNH ĐÁP CA – NĂM C
MÙA VỌNG – NĂM C    
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Thánh vịnh 125 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Isaia 12 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Thánh vịnh 79 Lời bài hát
MÙA GIÁNG SINH – NĂM C    
Lễ Đêm Giáng Sinh Thánh vịnh 95 Lời bài hát + Mp3
Lễ Ngày Giáng Sinh Thánh vịnh 97 Lời bài hát + Mp3
Lễ Thánh Gia – Năm C Thánh vịnh 83 Lời bài hát + Mp3
Lễ Hiển Linh Thánh vịnh 71 Lời bài hát + Mp3
MÙA CHAY – NĂM C    
Thứ Tư Lễ Tro Thánh vịnh 50 Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Thánh vịnh 90 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Thánh vịnh 26 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Thánh vịnh 125 Lời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá Thánh vịnh 21 Lời bài hát
Thứ Năm Tuần Thánh Thánh vịnh 115 Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh Thánh vịnh 30 Lời bài hát
MÙA PHỤC SINH – NĂM C    
Chúa Nhật Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Thánh vịnh 99 Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Thánh vịnh 66 Lời bài hát
Lễ Chúa Thăng Thiên Thánh vịnh 46 Lời bài hát
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Thánh vịnh 103 Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM C    
Chúa Chịu Phép Rửa C Thánh vịnh 103 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên Thánh vịnh 95 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên Thánh vịnh 18B Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên Thánh vịnh 70 Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên Thánh vịnh 137 Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên Thánh vịnh 1 Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên Thánh vịnh 91 Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên Thánh vịnh 116 Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên Thánh vịnh 31 Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên Thánh vịnh 62 Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên Thánh vịnh 65 Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 15C Thường Niên Thánh vịnh 68 Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên Thánh vịnh 14 Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên Thánh vịnh 137 Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên Thánh vịnh 89 Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên Thánh vịnh 39 Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên Thánh vịnh 116 Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên Thánh vịnh 67 Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên Thánh vịnh 89 Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên Thánh vịnh 50 Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên Thánh vịnh 112 Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên Thánh vịnh 120 Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên Thánh vịnh 16 Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Chúa Kitô Vua – Năm C Thánh vịnh 121 Lời bài hát + Mp3
Lễ Chúa Ba Ngôi C Thánh vịnh 8 Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa C Thánh vịnh 109 Lời bài hát
THÁNH VỊNH ĐÁP CA – NĂM A
MÙA VỌNG – NĂM A    
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng Thánh vịnh 121 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Thánh vịnh 71 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Thánh vịnh 145 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Thánh vịnh 23 Lời bài hát + Mp3
MÙA GIÁNG SINH – NĂM A    
Lễ Đêm Giáng Sinh Thánh vịnh 95 Lời bài hát + Mp3  
Lễ Ngày Giáng Sinh Thánh vịnh 97 Lời bài hát + Mp3
Lễ Thánh Gia – Năm A Thánh vịnh 127 Lời bài hát + Mp3
Lễ Hiển Linh Thánh vịnh 71 Lời bài hát + Mp3
MÙA CHAY – NĂM A    
Thứ Tư Lễ Tro Thánh vịnh 50 Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Chay Thánh vịnh 50 Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Thánh vịnh 129 Lời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá Thánh vịnh 21 Lời bài hát
Thứ Năm Tuần Thánh Thánh vịnh 115 Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh Thánh vịnh 30 Lời bài hát
MÙA PHỤC SINH – NĂM A.    
Chúa Nhật Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2A Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Thánh vịnh 15 Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Thánh vịnh 22 Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Thánh vịnh 32 Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Thánh vịnh 65 Lời bài hát + Mp4
Lễ Chúa Thăng Thiên Thánh vịnh 46 Lời bài hát + Mp4
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Thánh vịnh 103 Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM A    
Chúa Nhật 1A Thường Niên Thánh vịnh 28 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 2A Thường Niên Thánh vịnh 39 Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên Thánh vịnh 26 Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên Thánh vịnh 111 Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên Thánh vịnh 118 Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên Thánh vịnh 61 Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên Thánh vịnh 30 Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên Thánh vịnh 49 Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên Thánh vịnh 99 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 12A Thường Niên Thánh vịnh 68 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 13A Thường Niên Thánh vịnh 88 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 14A Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 15A Thường Niên Thánh vịnh 64 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 16A Thường Niên Thánh vịnh 85 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 17A Thường Niên Thánh vịnh 118 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 18A Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 19A Thường Niên Thánh vịnh 84 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 20A Thường Niên Thánh vịnh 66 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 21A Thường Niên Thánh vịnh 137 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 22A Thường Niên Thánh vịnh 62 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 23A Thường Niên Thánh vịnh 94 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 24A Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 25A Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 26A Thường Niên Thánh vịnh 24 Lời bài hát + Mp3  
Chúa Nhật 27A Thường Niên Thánh vịnh 79 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 28A Thường Niên Thánh vịnh 22 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 29A Thường Niên Thánh vịnh 95 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 30A Thường Niên Thánh vịnh 17 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 31A Thường Niên Thánh vịnh 130 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 32A Thường Niên Thánh vịnh 62 Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 33A Thường Niên Thánh vịnh 127 Lời bài hát + Mp3
Lễ Kitô Vua – Năm A Thánh vịnh 22 Lời bài hát + Mp3
Lễ Chúa Ba Ngôi A Tôn Vinh Chúa Lời bài hát + Mp3
Lễ Mình Máu Chúa A Thánh vịnh 147 Lời bài hát + Mp3
Lễ Thánh Tâm Chúa A Thánh vịnh 102 Lời bài hát + Mp3
THÁNH VỊNH – SỐ THỨ TỰ
Thánh vịnh 1 Như cây bên suối Lời bài hát
Thánh vịnh 4 Con kêu cầu Chúa  
  Khi con khẩn cầu  
Thánh vịnh 5 Nương mình trong Chúa  
  Nhờ ơn Chúa bao la  
Thánh vịnh 8 Vạn lạy Thương Đế  
Thánh vịnh 12 Cho tới bao giờ?  
Thánh vịnh 14 Ai được cư ngụ  
  Ai sẽ được lên  
  Ai vào nhà Chúa  
Thánh vịnh 15 Chúa là gia nghiệp  
  Xin giữ gìn con  
Thánh vịnh 16 Xin Chúa giữ con  
  Xin thương giữ gìn  
Thánh vịnh 21 Sao Chúa bỏ con  
Thánh vịnh 22 Con sợ gì  
  Chúa chăn dắt con Lời bài hát
  Chúa chiên lành  
  Chúa là Mục tử  
  Hạnh phúc tuyệt vời Lời bài hát
Thánh vịnh 23 Cửa kia ngước đầu  
  Cửa ơi  
  Chúa chăn nuôi tôi  
  Hãy ngước đầu lên  
Thánh vịnh 24 Con nâng hồn lên  
  Xin chỉ cho con  
Thánh vịnh 26 Chúa là ánh sáng 1  
  Chúa là ánh sáng 2  
  Chúa là ánh sáng 3  
  Chúa là nơi tựa nương  
  Chúa là sức mạnh  
  Chúa trọn niềm thương  
  Tôi chỉ ước mong  
  Tôi chỉ muốn  
  Tôi không sợ  
Thánh vịnh 30 Ẩn náu bên Chúa  
  Con đến nương nhờ  
  Tình yêu thương của Chúa  
Thánh vịnh 32 Được cất gánh tội  
Thánh vịnh 33 Người hiền đức Lời bài hát
Thánh vịnh 41 Linh hồn con khao khát  
  Như con nai 1  
  Như con nai 2  
Thánh vịnh 43 Xin Chúa thức giấc  
Thánh vịnh 44 Tôi đã tìm thấy  
Thánh vịnh 45 Dù đất chuyển rung  
Thánh vịnh 46 Vỗ tay đi  
Thánh vịnh 50 Xin thương con 1 Lời bài hát
  Xin thương con 2  
  Xin thương xót con  
Thánh vịnh 51 Cảm tạ hồng ân  
Thánh vịnh 53 Lạy Chúa Trời  
Thánh vịnh 54 Ai sẽ cho con  
  Đôi cánh chim bằng  
Thánh vịnh 55 Tin cậy nơi Chúa  
Thánh vịnh 56 Mau trỗi dậy Lời bài hát
Thánh vịnh 58 Con muốn xưng tụng  
Thánh vịnh 60 Con được sống vui  
Thánh vịnh 62 Con tìm Chúa  
  Từ hừng sáng  
Thánh vịnh 65 Xin đến mà nghe  
  Xin hãy đến nghe  
Thánh vịnh 66 Con xin cảm tạ  
  Muôn dân nào Lời bài hát
  Nguyện chư dân tán tụng Lời bài hát
Thánh vịnh 67 Xin Chúa đứng dậy  
Thánh vịnh 68 Nhiệt thành Nhà Chúa Lời bài hát
Thánh vịnh 69 Ai trông tìm Chúa  
Thánh vịnh 70 Cho con ẩn trú  
  Lục huyền cầm tấu vang  
Thánh vịnh 73 Xin miễn phạt con  
Thánh vịnh 79 Thánh vịnh 79  
Thánh vịnh 82 Đừng làm thinh hoài  
Thánh vịnh 83 Con khao khát mỏi mòn  
  Cung điện Ngài khả ái  
Thánh vịnh 87 Muôn tâu Thượng Đế  
  Tiếng con nghẹn ngào  
Thánh vịnh 88 Con muốn ca tụng  
  Tán dương tình yêu Chúa  
Thánh vịnh 89 Đời nọ tới đời kia  
  Từ sớm mai  
Thánh vịnh 90 Ai ẩn mình nơi Chúa  
Thánh vịnh 91 Thực vui biết bao  
Thánh vịnh 92 Chúa ngự trị cõi trời  
Thánh vịnh 93 Trời hân hoan Lời bài hát
Thánh vịnh 94 Hãy đến cung chúc  
  Hãy đến reo mừng  
  Hãy đến ta reo mừng  
Thánh vịnh 96 Đây Chúa thống trị  
Thánh vịnh 97 Bài ca mới  
  Hát lên ca tụng  
  Hát lên mừng Chúa  
Thánh vịnh 99 Toàn cầu tán dương  
  Tung hô Chúa Trời  
Thánh vịnh 100 Con muốn ca ngợi 1  
  Con muốn ca ngợi 2  
Thánh vịnh 101 Tiếng con van nài  
Thánh vịnh 102 Chúa là tình yêu Lời bài hát
  Hãy tán dương Chúa  
  Như người cha  
Thánh vịnh 107 Lòng con sẵn sàng  
Thánh vịnh 109 Con là Tư tế  
Thánh vịnh 110 Giữa nhóm chính nhân  
Thánh vịnh 112 Bầy tôi Chúa hãy tán dương  
  Từ bình minh  
Thánh vịnh 113 Không phải vì chúng con  
Thánh vịnh 114 Cúa cứu con  
  Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Thánh vịnh 115 Biết lấy gì  
  Tôi sẽ lấy gì  
Thánh vịnh 116 Muôn dân ơi  
Thánh vịnh 117 Cửa công chính  
  Hãy cảm tạ Chúa 1  
  Hãy cảm tạ Chúa 2  
Thánh vịnh 119 Gặp thời gian nan  
  Giữa cơn khốn cùng  
  Khi gặp bước cơ cùng  
Thánh vịnh 120 Ngước mắt tôi nhìn Lời bài hát
  Tôi ngước mắt cao  
  Trông về phía núi  
Thánh vịnh 121 Ôi! Tôi vui sướng  
  Tôi mừng vui  
Thánh vịnh 122 Nhìn về Chúa  
  Ôi vui sướng  
Thánh vịnh 123 Nếu Chúa không bang trợ Lời bài hát
  Nếu Chúa không hiện diện 1 Lời bài hát
  Nếu Chúa không hiện diện 2 Lời bài hát
Thánh vịnh 124 Như núi Sion  
Thánh vịnh 125 Khi Chúa dẫn tù nhân  
  Khi Chúa dẫn về  
  Ngày về 2 Lời bài hát
  Ngày về 3  
  Người tựa vào Chúa Lời bài hát
  Tù Sion được dẫn về  
  Tựa trong giấc mơ  
Thánh vịnh 126 Nếu Chúa không xây nhà  
  Ví như Chúa chẳng xây nhà  
Thánh vịnh 127 Hạnh phúc cho người  
Thánh vịnh 128 Từ hồi niên thiếu  
Thánh vịnh 129 Nếu Chúa chấp tội  
Thánh vịnh 130 Lòng con không kiêu căng  
  Như trẻ thơ  
Thánh vịnh 132 Anh em sống chung một nhà  
  Vui sống một nhà  
Thánh vịnh 136 Bên bờ sông Babylon 1  
  Bên bờ sông Babylon 2  
  Bên bờ sông Babylon 3  
  Ngồi tựa dòng sông Lời bài hát
  Trên sông Babylon Lời bài hát
Thánh vịnh 138 Chúa đã dò xét con Lời bài hát
  Chúa xét dò con Lời bài hát
Thánh vịnh 140 Nguyện cho lời con Lời bài hát
  Như hương thơm Lời bài hát
  Xin cho lời con Lời bài hát
Thánh vịnh 141 Cho con lắng nghe Lời bài hát
Thánh vịnh 146 Lời tụng ca Lời bài hát
Thánh vịnh 147 Gia-liêm hỡi! Hãy ca tụng Chúa Lời bài hát
Thánh vịnh 148 Ca tụng Chúa đi Lời bài hát
  Ngàn dân ơi Lời bài hát
Thánh vịnh 150 Hãy ca khen Chúa Lời bài hát