TGP SAIGON: DANH SÁCH PHÓ TẾ LÃNH CHỨC LINH MỤC NGÀY 16/06/2023