XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ MARIA ÔNG THỊ NGUYỆT, GIÁO DÂN GIÁO HỌ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO GX THIÊN ÂN