XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN GUSE VŨ NGỌC LÂN, GIÁO DÂN GIÁO HỌ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO GX THIÊN ÂN.