THIẾU NHI XỨ ĐOÀN FATIMA GIÁO XỨ THIÊN ÂN TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2022 NGÀY THỨ NHẤT.