XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ MARIA TRẦN THỊ TÁN. GIÁO DÂN GIÁO HỌ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO GX THIÊN ÂN