BÀI TRÌNH CHIẾU POWERPOINT CÁC CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật V PS
BÀI MẪU CN V PS NĂM A

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật IV PS
BÀI MẪU CN IV PS NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN IV PS NĂM A

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Đáp Ca Sau Chúa Nhật III PS
BÀI MẪU CN III PS NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN III PS NĂM A
CA ĐOAN GB CN III PS NĂM A
CA ĐOÀN CECI CECI CN III PHUC SINH NAM A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN III PS NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN III PS NĂM A
CA ĐOAN PHANXICO CN III PS NAM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN III PS NĂM A
CA DOAN THANH GIA CN III PS NAM A
CA ĐOAN CECI THANH MARCO 25-4-2023
CA ĐOÀN MARIA GORTTI THANH MARCO 25-4-2023

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật II PS
CN II PHUC SINH NAM A NĂM 2023
CA DOAN AVILA LỄ LCTX 15 GIỜ THỨ NĂM
CA ĐOÀN AVILA CN II PS NĂM A BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN LCTX 17 GIỜ 30 THỨ BẢY
CA ĐOÀN GB CN II PS NĂM A
CA ĐOAN CECI CN II PS NAM A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN II PS NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN II PS NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN II PS NĂM A
CA DOAN MARIA GORETTI CN II PS NAM A
CA ĐOAN THÁNH GIA CN II PS NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE THỨ TƯ TUẦN II PS
CA ĐOAN PHANXICO THỨ SAU TUAN II PS

CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A
Đáp Ca Trong Tuần Bát Nhật PS
CA DOAN GB CN PS NAM A
CA ĐOAN CECI CN PC NAM A
CA DOAN GIUSE CN PS NAM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN PS NĂM A
CA DOAN PHANXICO CN PS NAM A
CN PHUC SINH NAM A NĂM 2023
CA DOAN THANH GIA CN PS NAM A
CA DOAN GB THỨ HAI TUAN BAT NHAT PS
CA ĐOÀN GIUSE THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PX
CA ĐOÀN THIẾU NHI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PS
CECI LE AN TANG 11-3-2023
CECI LE AN TANG 13-4-2023

TUẦN THÁNH 2023
THỨ NĂM TUẦN THÁNH LỄ TIỆC LY
CA DOAN CECI THU NĂM TUAN THANH
CA DOAN GB THỨ HAI TUẦN THÁNH
CA DOAN GIUSE THU TU TUAN THANH
CA DOAN GB SUY TON THANH GIA
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ NĂM TUẦN THÁNH LỄ TIỆC LY
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ SÁU TUAN THÁNH SUY TÔN THÁNH GIÁ
THỨ SÁU TUAN THÁNH SUY TÔN THÁNH GIÁ
CA DOAN AVILA THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH NĂM A
LỄ VỌNG PHỤC SINH